MR

De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten.

Zij overlegt met directie en schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals besteding van geld, het vaststellen van vrije dagen en dergelijke.

Plannen van het bestuur en/of directie worden ter bespreking aan de MR voorgelegd. Deze stemt met de voorgelegde plannen al of niet in, of geeft advies.

Op onze school worden de nieuwe ouderleden van de MR gekozen door de ouders. Onder de ouders wordt door de MR een verkiezing georganiseerd voor de benoeming van nieuwe ouderleden voor de MR. U wordt hiervan tijdig via de Nieuwsbrief op de hoogte gebracht. De leerkrachten worden vanuit het team gekozen. De directeur treedt op als vertegenwoordiger vanuit het bestuur.

Leerkrachtgeleding: Ilona Kuijs & Anne-Miek Stoffels

Oudergeleding: Karima El Bouanani en Mascha Mol